Bhoomika, gevestigd aan Laan van Broekhuijzen 50, 3981 XC Bunnik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik doe er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Bhoomika verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan me stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruik ik je e-mailadres en naam om je de nieuwsbrief te sturen.

Contactgegevens:
www.bhoomika.nl
Laan van Broekhuijzen 50
3981 XC Bunnik
06-23037898

Bhoomika verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier via de website te versturen, in correspondentie en telefonisch.

Bhoomika verwerkt je persoonsgegevens voor:

  • het verzenden van de gratis nieuwsbrief en/of updates van activiteiten;
  • het bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • het jou informeren over wijzigingen van mijn diensten;
  • het leveren van diensten;
  • de afhandeling van je betaling.

Bhoomika verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Voor een goede massage is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend massagetherapeut, een dossier aanleg. Dit dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde massage en de gebruikte massageolie.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelend massagetherapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Je ontvangt indien gewenst een factuur voor eigen administratie. Hierop staan naast naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres ook datum, notanummer, factuurbedrag en een omschrijving van de geleverde dienst.

Bhoomika neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Op de website worden de gegevens die je met me deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar me verstuurd.

Bhoomika bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Daarnaast ben ik wettelijk verplicht administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Bhoomika geeft je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in deze privacyverklaring worden beschreven.

Bhoomika gebruikt op beperkte schaal cookies, zie daarvoor mijn cookiebeleid.

Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, ontvang je mail van Bhoomika met gratis informatie en inspiratie. Ik gebruik hiervoor het mailprogramma Laposta. Dat betekent dat Laposta je voornaam, achternaam en e-mailadres ontvangt. Ik verwerk deze gegevens voor zolang als je op mijn maillijst staat en je je hiervoor niet hebt afgemeld. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief via de links onderaan elke mail die je van mij ontvangt. Laposta verwerkt deze gegevens overeenkomstig hun verwerkersovereenkomst.

Als je het contactformulier invult op de website van Bhoomika geldt er een verwerkersovereenkomst met Vimexx. Zij hebben in hun verwerkersovereenkomst afgesproken hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij in opdracht van Bhoomika verwerken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bhoomika en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mariellemeijers@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bhoomika vindt je privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy en wijs je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – bijvoorbeeld op de social media, zoals Facebook – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten mij. Ik hou me niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Bhoomika neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je desondanks het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mariellemeijers@gmail.com

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 5 maart 2020

mariellemeijers@gmail.com (06) 23037898